agility:18+2.1

strength:23+2.9

intelligence:16+1.5


بر طبق مپ
6.77
مشخصات هیرو:

Attack Animation: 0.3 / 0.3
* Damage: 45 - 49
* Casting Animation: 0.5 / 0
* Armor: 5.52
* Base Attack Time: 1.7
* Move speed: 310
* Missile Speed: Instant
* Attack Range: 128 (melee)
* Sight Range: 1800 / 800

نقات مثبت:
اسکیلهاش بسیار با هم سازگارند
خیلی راحت roshan را می زند
هیروی کیلر واقعی
اتک بسیار سنگینکنترل راحت
نیاز نداشتن به مانای زیاد

نقات منفی:
لول هاش رنج کمی دارند
ضعیف در مقابل هیروهایی کهstun دارند
نا توان در هنگام فرارلول ها

Earthshock
با زدن این اسکیل هیرو ضربه ای به زمین وارد می کند که تا شعاع 385 یاردی هیرو دشمن را slow و دمیج می زند مقدار دمیج و slow به شرح زیر است:
level1:90 damage, 25% slow

level2:140 damage, 35% slow

level3:190 damage, 45% slow

level4:240 damage, 55% slow

مانا:75

کولدان:6


Overpower
با زدن این لول 400 تا به اتک اسپید هیرو اضافه میشود و به ترتیب 3/4/5/6 ضربه به دشمن با ان اتک اسپید وارد میکند(ضربات اضافه تر از مقدار ذکر شده با اتک اسپید معمولی زده خواهد شد)
مقدار تاثیر گذاری این لول 15 ثانیه می باشد

کولدان:10


مانا به ترتیب:45/55/65/75


Fury Swipes
این لول به صورت خودکار فعال است و به شما این امکان را میدهد که در هر ضربه ای که به دشمن وارد میکنید مقداری دمیج اضافه در اتک بعدی به دشمن وارد شود که این مقدار در هر اتک به مقدار قبلی اضافه می شود
مقدار دمیج اضافه به صورت زیر است:
level1:15

level2:20

level3:25

level4:30
توجه:شما فقط 6 ثانیه فرصت دارید تا به دشمن اتک بدهید در غیر این صورت خواصیت جمع بندی دمیج این لول reset می شود.زمانی که این لول بر روی دشمن فعال است یک پنجه قرمز رنگ بر روی سر حریف دیده می شود

به عنوان مثال فرض می کنیم دمیج شما 100 است و این لول را کامل گرفته اید حال اگر به حریف پشت سر هم ضربه وارد کنید در ضربه اول شما 100+30 دمیج به حریف وارد می کنید در ضربه دوم شما 130+30 دمیج وارد میکنید در ضربه سوم شما 160+30 دمیج وارد می کنید و همانطور تا اخر

این لول orb است و با ایتم های orb سازگاری ندارد


Enrage
با فعال کردن این لول درصدی از hp شما به دمیج ضربه شما اضافه می شود و ماندگاری این لول 15 ثانیه است مقدار درصدی که از hp شما به دمیج شما اضافه می شود به صورت زیر است
level1:5%

level2:6%

level3:7%

مانا:0

کول دان:25


نحوه ی لول گیری:

lvl:01
lvl:02
lvl:03
lvl:04
lvl:05
lvl:06
lvl:07
lvl:08
lvl:09
lvl:10
lvl:11
lvl:12
lvl:13
lvl:14
+lvl:15
lvl:16
lvl:17-------25+


نحوه ی بازی

این هیرو استراتزیک خاصی ندارد .در ابتدا سعی کنید ایتمهای
و را ببندید و سریع برین روشان رو بزنین تا لول آپ شین . بهتر است قبل از درگیری با basher تیم هماهنگ کنید تا ابتدا یکی از هیروهای اتکر را بش کند و بعد شما به ان هیرو اتک دهید با هیروهایی که بش و دمیج ضربه سنگینی دارند حدالمکان درگیر نشوید مانندvoid یا warchief یا gurd


نحوه ی ایتم بندی

ایتم اول بازی:

ایتم وسط بازی:

ایتم اخر بازی:

ایتم های مناسب:هیروهای یار:


هیروهای ضد: